Research & Development

Kymos R+D+i
Kymos R+D+i development

Research, Development & Innovation (R+D+I) is essential in all industries, but in the Biopharmaceutical industry it is still more important. The evolution of science is so fast and the new discoveries are so disruptive that all players of the value chain involved in research should rise to the challenge. This means that also contract labs have to move in the same direction with constant innovations in analytical methods, new technologies and more sensitive instruments. We are committed with a constant update to the last technologies applicable to analytical development, characterization and quality control of pharmaceutical products. For this reason the company has its own development plans for a constant improvement of the research services provided. Some of this projects have excelled obtaining public grants and financial aids.

Financial aids & grants

ACCIO FEDER LOGOS

Dispositiu mèdic

Resolució EMC/1845/2016 d'11 de juliol (DOGC núm. 7172 de 28.7.2106) de convocatòria de la línia d'ajuts a NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL, enregistrada amb el número d'expedient RD16-1-0030 que s'atorga al projecte DISPOSITIU MÈDIC BIODEGRADABLE COM A EINA DE MILLORA TERAPÈUTICA EN MALALTIA DE LLARGA DURADA. Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Amb la col·laboració d'ACCIÓ.

Medical Device

Resolution EMC/1845/2016 dated 11th of July (DOGC number 7172 de 28.7.2106) regarding the call for aids in NUCLEUS OF INDUSTRIAL RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT registered with the expedient number RD16-1-0030 to grant the project BIODEGRADABLE MEDICAL DEVICE AS A TOOL FOR THERAPEUTIC IMPROVEMENT IN A LONG-TERM ILLNESS. This project has been cofinanced by the European Union through European Regional Development Fund (FEDER). With the collaboration of ACCIO.

AGAUR logo

Doctorat Industrial

Tercera resolució parcial definitiva de la CONVOCATÒRIA DE DOCTORATS INDUSTRIALS (DI) 2017 de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya de data 24 de Novembre de 2017. Número d'expedient 2017 DI 045 en favor de l'empresa Kymos Pharma Services, S.L. i de l'organisme de recerca Universitat Autònoma de Barcelona.

Industrial Ph.D.

Third final partial resolution of the INDUSTRIAL Ph.D 2017 CALL of the Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) of the Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya dated 24th of November, 2017. Expedient number 2017 DI 045 on behalf of the company Kymos Pharma Services, S.L. and of the research organization Universitat Autònoma de Barcelona.

Logo ACCIO

Alt Impacte

Resolució de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, de data 18 d'octubre de 2017 d'acord amb allò disposat a la Resolució EMC/1900/2017 per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions d'alt impacte, i la Resolució EMC/2169/2017 per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017, enregistrada amb el número d'expedient ACIAI17-1-0052: CREACIÓ DE NOUS LLOC DE TREBALL AL SECTOR FARMACÈUTIC I BIOTECNOLÒGIC (KREALAB).

High Impact

Resolution of the Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, dated 18th of October 2017, in accordance with the Resolution EMC/1900/2017 approving the regulatory basis of the program of aids to high impact investments, and the Resolution EMC/2169/2017 openning the 2017 call, registered with the reference file number ACIAI17-1-0052: CREATION OF NEW JOBS IN THE PHARMACEUTICAL AND BIOTECHNOLOGICAL SECTOR (KREALAB).

ACCIO FEDER logos

Glicosaminoglicans

DESENVOLUPAMENT D'UNA NOVA PLATAFORMA ANALÍTICA DE GLICOSAMINOGLICANS TERAPÈUTICS. Resolució EMO/1430/2015, de 25 de juny (DOGC núm. 6902 de 30/06/2015) de convocatòria de la línia d'ajuts a NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL (núm. d'expedient RD15-1-0080). Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Amb la col·laboració d'ACCIÓ.

Glycosaminoglycans

DEVELOPMENT OF A NEW ANALYTICAL PLATFORM FOR THERAPEUTIC GLYCOSAMINOGLYCANS. Decision EMO/1430/2015, dated June 25, 2015 (DOGC núm. 6902 de 30/06/2015) regarding the call for NUCLEUS OF INDUSTRIAL RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT (file number RD15-1-0080). This project has been cofinanced by the European Union through European Regional Development Fund (FEDER). With the collaboration of ACCIO.

CDTI logo

Biosimilares

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA BIOSIMILARES. Resolución del CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI) de ayuda financiera al desarrollo del Proyecto IDI-20140009 de fecha 3 de febrero de 2014.

Biosimilars

IMPLEMENTATION OF NEW ANALYTICAL METHODS FOR BIOSIMILARS. Decision of the CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI) for a financial aid to the development of the Project IDI-20140009 dated February 3, 2014.